donderdag 22 november 2012

Nieuwe hypotheekregels per 1 januari 2013


Nieuwe hypotheekregels per 1 januari

Tenzij de Tweede en Eerste Kamer nog anders beslissen, zijn op 1 januari 2013
nieuwe hypotheekregels van kracht.

Allereerst geldt voor nieuwe hypotheken dat de rente alleen nog aftrekbaar is
als de hypotheek gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt
afgelost. Die ingreep heeft het eerste jaar nauwelijks invloed op de nettorentelasten,
maar loopt in de jaren daarna op.

De eerste tien jaar gaat het om enkele procenten, aan het einde van de looptijd gaat
het om zo'n 40 tot 50 procent hogere maandlasten. Overigens worden alle onherroepelijke koopovereenkomsten van vóór 1 januari nog aangemerkt als bestaande gevallen,
ook al wordt het huis pas uiterlijk in 2013 geleverd.

Daarnaast krijgen huishoudens die een spaar- of aflossingsvrijehypotheek met
Nationale Hypotheekgarantie hebben, bij verhuizing na 1 januari 2013 geen
aflossingsverplichting. Het Waarborgfonds Eigen Woningen zal de regels aanpassen
zodat mensen hun bestaande spaar- of aflossingsvrije hypotheek met een garantie
na 1 januari 2013 kunnen meenemen naar de volgende woning, zonder dat wordt
 geëist die lening geleidelijk af te lossen. Na de eerdere tegengestelde berichtgeving
van NHG heeft minister Blok mede op aandringen van de NVM ingegrepen.

Restschuld
Een andere maatregel heeft betrekking op de restschuld. Wie zijn huis met verlies
verkoopt en een lening afsluit om de restschuld af te betalen, kan de rente van die
lening aftrekken van de belasting. De regeling geldt maximaal tien jaar en is reeds
op moment van aankondiging ingegaan

De maatregel is bedoeld om huiseigenaren tegemoet te komen als ze met een
restschuld blijven zitten en geldt ook voor mensen die van een koop- naar een
huurwoning verhuizen.

Hierbij is het overigens geen voorwaarde dat de totale restschuld moet zijn afbetaald
in die tien jaar.

Startersleningen
Het kabinet komt nog met nieuwe voorstellen om de mogelijkheden tot startersleningen
uit te breiden. Na de commotie over tijdelijke stopzetting wegens onduidelijkheden
heeft minister Blok door middel van een beleidsbesluit via de Belastingdienst geregeld
dat de verstrekking van startersleningen doorgang kan vinden. Tevens is er voor 2013
in ieder geval al 20 miljoen aan aanvullend budget vanuit het Rijk toegezegd.

Per 1 juli 2013 wordt de tijdelijk verhoogde NHG-borgingsgrens weer een stukje
afgebouwd.

dinsdag 20 november 2012

Het energielabel in 2013

Het energielabel in 2013
Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. Bij het ontbreken van een energielabel handelt men in strijd met de wet. Een sanctieregeling kent de wet echter nog niet.
Het kabinet heeft in een wetsvoorstel aan de Kamer voorgelegd om sancties op te leggen als het energielabel ontbreekt. Een van die sancties is dat notarissen de akte van levering pas mogen passeren als er een energielabel is overlegd. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Pas dan treedt de wet in werking

Actuele ontwikkelingen
Op dit moment bestaat nog geen zekerheid over de datum van inwerkingtreding van de sanctioneringswet. Het streven is om de wet op 1 januari 2013 in te laten gaan, maar dat lijkt vrijwel onhaalbaar. In het debat over het energielabel dat donderdagavond plaatsvond in de Tweede Kamer bleek dat de minister eigenlijk een eenvoudiger wet zou willen. De Kamer stemt op 20 november over het wetsvoorstel.
Vooruitlopend op de wetswijziging adviseert de NVM de verkopers om het energielabel aan te vragen. De praktijk leert echter dat de levering van het energielabel door partijen contractueel wordt uitgesloten.
Zodra de sanctionering van het energielabel ingaat, zal de verkoper zorg moeten dragen voor de levering van een energielabel. Zonder energielabel zal de notaris de akte van levering niet kunnen passeren en loopt de verkoper het risico in gebreke te worden gesteld met alle gevolgen van dien.

Kosten energielabel
Wie moet de kosten betalen van het energielabel? De verkoper dient een energielabel te overhandigen. In beginsel zal de verkoper dit moeten bekostigen. Partijen kunnen met betrekking tot de kosten natuurlijk andere afspraken maken. Het is dan echter noodzakelijk om daar bij het opstellen van de koopovereenkomst rekening mee te houden. Een clausule zou kunnen zijn: “verkoper en koper dienen de kosten voor het energielabel ieder voor de helft (of een andere verhouding) te dragen."

Verslag debat Tweede Kamer

vrijdag 2 november 2012

De woningmarkt in het regeerakkoord 

DOOR  REDACTIE VASTGOED DINSDAG 30 OKTOBER 2012 09:00
  De woningmarkt in het regeerakkoord
  Waar het de woningmarkt betreft, gaat het Kabinet Rutte II in het nieuwe regeerakkoord minder ver dan de woningmarktpartijen in WONEN 4.0 gingen. Lees hier de woningmarkt-hoofdpunten uit het regeerakkoord.

  1. MINISTER VAN WONEN

  Laten we beginnen met het goede nieuws: Rutte en Samsom zien het grote belang van hervormingen op de woningmarkt en hebben besloten vanwege de grote complexiteit van de hervormingen op het departement van BZK een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst aan te stellen die zich met het woondossier moet bezighouden.

  2. EINDE ONZEKERHEID

  Door annuïtair aflossen als voorwaarde te stellen voor belastingaftrek bij nieuwe hypotheken en de overdrachtsbelasting structureel te verlagen zijn volgens Rutte en Samsom de eerste belangrijke stappen gezet om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. “Als sluitstuk scheppen wij een helder en houdbaar kader voor de koop- en de huurmarkt. Zo maken we een einde aan de heersende onzekerheid en brengen we een eerlijke en goedlopende woningmarkt binnen bereik.”

  3. HYPOTHEEKRENTEAFTREK

  De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. De opbrengst wordt jaarlijks budgettair neutraal teruggesluisd naar de groep die door de maatregel geraakt wordt.

  4. RESTSCHULDEN

  De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken. De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.

  5. SCHEEFWONEN

  De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. Dat maakt een gedifferentieerde huurverhoging mogelijk. Voor huurders met een huishoudinkomen tot 33.000 is dat 1,5 procent plus inflatie. Bij mensen met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 gaat het om 2,5 procent bovenop de inflatie. Boven de 43.000 is de huurverhoging 6,5 procent plus inflatie. Verhuurders mogen hierbij werken met een huursombenadering. De systematiek met een huurliberalisatiegrens blijft intact. Het systeem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd met als grondslag 4,5 procent van de waarde op basis van de wet waardering onroerende zaken. Daarmee komt een einde aan het ingewikkelde puntensysteem. Voor huurders met een inkomen boven 43.000 wordt de maximale huurprijs op basis van het woning waarderingssysteem tijdelijk buiten werking gesteld. Na vertrek van de zittende bewoners geldt de maximale huurprijs weer. Zo wordt het scheefwonen aangepakt en blijft de sociale woningvoorraad in stand.

  6. ROL CORPORATIES

  Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Hun taak wordt teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten.