woensdag 31 maart 2010

Open Huizen Dag succesvol: ruim 135.000 bezoekers

Vertrouwen en waardebehoud woningmarkt uitgangspunten.

Markt voor starters trekt aan; prijzenstijging op de loer

Nieuwegein, 27 maart - De Open Huizen Dag van de NVM is wederom succesvol verlopen. Ruim 45.000 woningen die bij NVM-makelaars te koop staan waren vrijblijvend te bezichtigen. Woningzoekenden konden zich zo in één dag oriënteren op aanbod en prijs, zonder afspraak of verplichtingen.

Uit een eerste bliksemenquête onder NVM-leden heeft de Open Huizen Dag van afgelopen zaterdag naar schatting circa 135.000 bezoekers getrokken. Gemiddeld kreeg een woning circa 3 bezoekers. Een op de 5 openstaande huizen kreeg echter geen bezoek. Tijdens de Open Huizen Dag werd duidelijk dat de politieke discussie over de hypotheekrenteaftrek de potentiële koper sterk bezig houdt.

Persoonlijke bezichtiging
NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘Door het grote aantal deelnemende woningen konden potentiële kopers eenvoudig thuis een route uitstippelen om vervolgens op hun gemak een aantal huizen te bekijken, de sfeer te proeven en prijzen te vergelijken. Een persoonlijke bezichtiging geeft een betrouwbaarder beeld dan alleen oriënteren via internet.’

Snellere verkoop
Uit een onlangs door de NVM gehouden onderzoek blijkt dat woningen die meedoen aan de NVM Open Huizen Dag, sneller worden verkocht. Het onderzoek werd gehouden onder de deelnemers en niet-deelnemers van de laatste Open Huizen Dag, op 10 oktober 2009.
In totaal staan er op dit moment circa 170.000 woningen te koop in Nederland, waarvan de overgrote meerderheid (130.000 woningen ) via een NVM-verkoopmakelaar wordt aangeboden.

Integrale hervorming
NVM-voorzitter Hukker: ‘Na een zwaar 2009 zien we nu toch weer duidelijk trekjes van een voorzichtig aantrekkende markt. Dat is goed, het vertrouwen lijkt zich te herstellen.’

De NVM-voorzitter maakt zich zorgen over het behoud van het prille vertrouwen en de verdere groei. Hukker: ‘Waar we nu enorm voor moeten waken is dat politieke discussies over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek het vertrouwen van de consument doet afnemen. Als NVM hebben we steeds gepleit voor een integrale hervorming van de woningmarkt. Dus kijken naar de koop- en de huurmarkt en ervoor zorgen dat die beter op elkaar aansluiten. Dat dit zal leiden tot aanpassingen spreekt voor zich. Vertrouwen en waardebehoud van de woningmarkt moeten daarin uitgangspunten zijn. Daarin past dus niet een eenzijdige discussie over afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We zullen de woningmarkt in z’n totaliteit onder de loep moeten nemen en voor eventuele aanpassingen ook ruim de tijd moeten nemen.’

Starters
Volgens de NVM is het momenteel juist interessant voor starters om een huis te kopen. Er zijn diverse stimuleringsregelingen en de rentestand is vooralsnog aantrekkelijk. NVM-woordvoerder Roeland Kimman denkt dat starters niet te lang moeten wachten. ‘Vooral als het economisch zo door blijft gaan, is wachten niet erg handig. Vooral de onderkant van de markt gaat op dit moment behoorlijk snel en zijn prijsstijgingen te verwachten.’ Daarbij raken de subsidiepotjes snel leeg.

De Open Huizen Dag wordt twee keer per jaar georganiseerd. De volgende landelijke NVM Open Huizen Dag is zaterdag 9 oktober 2010
In de tussentijd houden verkopers van Woonregisseurs iedere zondag open huis van 13-15 uur, kijk hier

dinsdag 23 maart 2010

Let op de courtage van uw makelaar

Weet u of uw makelaar in of exclusief BTW rekent?

Hoofdregel is: De courtage is inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In de opdracht tot dienstverlening worden de door opdrachtgever en makelaar gemaakte afspraken vastgelegd. In de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM (tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis) is hierover het volgende opgenomen:

Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening. Het bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening. De makelaar dient het uiteindelijke persoonlijk aanbod schriftelijk vast te leggen in een opdrachtformulier (art. 3 lid 1, 2 en 3).

In de Wet op de omzetbelasting 1968 is een verbod opgenomen om aan anderen dan ondernemers goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen, dat de omzetbelasting niet in de prijs zou zijn begrepen (art. 38 Wet OB).

Het doel van art. 38 Wet OB:
- de verplichting is in het belang van de consument. De consument weet waar hij aan toe is.
- de concurrentieverhoudingen zijn gediend bij uniformiteit.

Indien een ondernemer het verbod overtreedt kan hij worden gestraft met een geldboete van
€ 7.600,- (art. 42 Wet OB).

Het uitgangspunt van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM is dat de courtage inclusief BTW is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het anders overeenkomen, een courtage exclusief BTW, is niet uitgesloten in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM.

vrijdag 12 maart 2010

WOZ bezwaar? Nu kan het nog.

Bekijk uw WOZ-beschikking 2010 kritisch
De WOZ-beschikking voor het jaar 2010 is inmiddels afgegeven door de Gemeente. De WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Bekijk uw WOZ-waarde 2010 kritisch, zodat u waar nodig, tijdig bezwaar kunt maken.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor:- de inkomstenbelasting voor de bepaling van het eigenwoningforfait respectievelijk het vaststellen van waarden van Box-3 woningen;
- het bepalen van de afschrijving van onroerende zaken die worden gebruikt door ondernemingen;
- de gemeentelijke onroerendzaakbelasting; en
- de waterschapsheffingen.

Voor de WOZ-waarde 2010 wordt het waardepeil van het object per 1 januari 2009 gebruikt. Let op: mede door de crisis kan de WOZ-waarde te hoog zijn vastgesteld.
Ga na of de Gemeente de WOZ-waarde van uw pand(en) correct heeft vastgesteld.

Bezwaar maken
Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-beschikking dient u dit binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking te doen. Het is niet mogelijk om de WOZ-waarde op een later tijdstip alsnog ter discussie te stellen. Om te beoordelen of een WOZ-waarde niet te hoog is, kunt u o.a. gebruik maken van:
- Het kosteloos bij de gemeente op te vragen taxatierapport;
- Een ander recent taxatierapport;
- De gemiddelde koopsom van woningen in de omgeving, te vinden via de volgende internetsite van het Kadaster: www.vindjeeigenhuis.nl;
- De aankoopprijs van de woning (mits vanaf januari 1995) te indexeren met de Prijsindex bestaande woningen (te vinden via www.kadaster.nl, onderdeel ‘waarde berekenen’ met als peildatum januari 2009);
- De verzamelde rechtspraak op de volgende internetsites: www.eigenhuis.nl

Wet waardering onroerende zaken
Het maken van bezwaar is slechts mogelijk wanneer de afwijking tussen de WOZ-waarde en de naar uw mening juiste waarde, groter is dan een bepaalde toegestane marge. De toegestane marge is afhankelijk van de WOZ-waarde van een pand.