donderdag 30 december 2010

Wijzigingen wetgeving rondom de woning per 1 januari 2011

21.12.2010 via NVM

Per 1 januari veranderen verschillende regelgevingen en belastingregels met betrekking tot de woningmarkt. Hieronder zetten we ze op een rij.

Verruiming vrijstelling overdrachtsbelasting
Voor woningen die in 2011 worden gekocht en die binnen 12 maanden voor de tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de nieuwe en de oude koopsom. De verruiming vervalt per 2012.
Lees verder


Lager btw-tarief (vanaf 1-10-2010)
Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van 19%. Het lage btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen. De toepassing van het lage btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie van woningen is een van de tijdelijke maatregelen voor de woningmarkt. Deze maatregel geldt echter niet als het gaat om de renovatie van woonboten en woonwagens.

Verlenging regeling dubbele lasten
Voor mensen die tijdelijk te maken hebben met twee woningen omdat bijvoorbeeld de nieuwe woning al is aangekocht maar de oude woning nog niet is verkocht geldt de regel dat men een periode recht heeft op aftrek van de hypotheekrente van beide woningen. Deze periode wordt tijdelijk verlengd van twee naar drie jaar. De regeling is bedoeld voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele hypotheeklasten. Na 2012 wordt de maximale termijn weer twee jaar.
Lees verder

Hypotheekrenteaftrek na verhuur
De regeling waarbij men na een periode van verhuur van de voormalige eigen woning weer recht heeft op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt tot eind 2012.

Minder hypotheekkrediet voor tweeverdieners met laag inkomen
Bij tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van € 35.000 per jaar daalt het leenbedrag per 1 januari 2011 van € 160.000 naar € 129.000. Bij eenverdieners met een inkomen van
€ 35.000 daalt het maximale leenbedrag van € 167.000 naar € 160.000.

Sociaal inkomen
Per 1 januari 2011 gaat de Europese richtlijn in, waardoor alleen mensen met een inkomen tot 33.614 euro recht hebben op een sociale huurwoning. Mensen die meer verdienen moeten of naar vrije sector huur of een huis kopen.

Eigen woningschuld doorgeven aan de belasting
Banken en verzekeraars zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht gegevens over eigenwoningschulden te verstrekken aan de Belastingdienst.

Hypotheekaftrek voor vertrekkende partner
Vanaf 1 januari 2011 vervalt het fiscaal partnerschap voor gehuwden wanneer ze een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank hebben ingediend en niet meer op hetzelfde adres wonen.

EPC nieuwbouw woningen naar 0,6
De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen gaat van 0,8 naar 0,6.

Wijzigingen btw-wetgeving privégebruik onroerende zaken
De btw-wetgeving voor panden die zowel privé als zakelijk worden gebruikt wijzigt per 1 januari 2011.

Monumenteigenaar kan eenvoudiger subsidie aanvragen
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf 15 januari 2011 eenvoudiger een zogeheten instandhoudingssubsidie aanvragen. Dat kan via het vernieuwde Brim, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, dat per 1 januari in werking treedt.
Lees verder

dinsdag 28 december 2010

Verkooptijd koopwoning opgelopen tot 19 maanden

Het aantal maanden dat nodig is om alle te koop staande woningen te verkopen is in 2010 in Nederland gemiddeld opgelopen tot 19 maanden. Dit blijkt uit onderzoek van de website Woningmarktcijfers.nl. Momenteel staan re totaal ruim 200.000 bestaande woningen te koop, een toename van 12% in vergelijking met begin januari dit jaar. Dit betekent dat 5% van de koopwoningvoorraad te koop staat, een absoluut record. In de afgelopen 12 maanden werden 125.000 woningtransacties geregistreerd, dit is ongeveer 3% van de koopwoningvoorraad. De theoretische gemiddelde verkooptijd (TVT) is daardoor opgelopen tot 19 maanden. In 2009 steeg de voorraad te koop staande woningen ook al met 12%.

Cijfers verschillen sterk per provincie
In alle provincies staan meer woningen te koop dan er op jaarbasis worden verkocht. De provincie Utrecht, Noord Holland en Zuid Holland hebben de kortste verkooptijd. In deze provincies worden ook de hoogste verkoopprijzen gerealiseerd. In Friesland, Flevoland en Drenthe wordt de hoogste TVT gemeten. In Noord-Brabant staan de woningen 22 maanden te koop.

maandag 20 december 2010

Vooruitzichten voor eurozone positief

Waar het er voor Amerika donker uitziet op de woningmarkt, is de stemming voor de eurozone juist positief. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een ‘voorzichtig optimistisch' rapport over de woningmarkt in de eurozone gepubliceerd.

De gemiddelde woningprijzen stijgen en kopers hebben minder moeite een hypotheek af te sluiten, zo staat in het rapport. Tussen de zestien landen van de eurozone bestaan er echter wel grote verschillen. Finland, België en Frankrijk doen het goed: de prijzen stegen daar met percentages tussen de 6 en de 10 op jaarbasis. In Nederland daalden de prijzen met 5 procent, Ierland kende met -17 procent de grootste daling.
In de hele eurozone zijn de prijzen van koopwoningen nog altijd relatief hoog, vergeleken met de kosten voor huren. De koopprijzen zijn de afgelopen jaren ook meer opgelopen dan de huurprijzen.

Nederland: meer vertrouwen kopers
Overigens keert in Nederland het kopersvertrouwen weer langzaam terug, zo blijkt uit doorlopend onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De verwachting van de vereniging is mede gebaseerd op het lage niveau van hypotheekrente en de al opgetreden prijsdalingen, waardoor woningen beter betaalbaar geworden. Ook het veiligstellen van de hypotheekrenteaftrek door het nieuwe kabinet is een belangrijke factor voor het vertrouwen in de woningmarkt. De Eigen Huis Marktindicator, die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, is vooral de laatste drie maanden flink gestegen: hij klom met 5 punten naar een stand van 79; de sterkste stijging in twee jaar. Bij een stand van 100 punten zijn evenveel mensen positief als negatief gestemd over de woningmarkt. Vereniging Eigen Huis verwacht dat de opwaartse trend van het consumentenvertrouwen zal doorzetten.

Interesse voor koopwoning nog steeds groot
Uit het onderzoek blijkt ook dat 48 procent van de ondervraagden er over denkt om in de komende twee jaar te verhuizen: 13 procent is daar zeker over, 35 procent overweegt het. Van de mensen die willen verhuizen, wil bijna de helft (48 procent) een koopwoning.

Bron: Vastgoed, VEH, www.rtl.nl

vrijdag 26 november 2010

Consument vertrouwt op huis als investering

24 november 2010

Koopwoningen zijn het populairst onder woningzoekende consumenten. Als belangrijkste reden voor deze voorkeur wordt het vaakst genoemd dat een woning een goede investering is. Zes op de tien woningzoekende consumenten met voorkeur voor een koopwoning geeft dit aan. Ondanks de recente ontwikkelingen op de woningmarkt houden consumenten dus vertrouwen in de woning als investeringsobject. Dit blijkt uit onderzoek voor het WoonKennis Jaarrapport 2010/2011.

Middeninkomens zien woning vaakst als investering
Woning aanpassen aan wensen is een belangrijke reden voor de aanschaf van een koopwoning.
Van de consumenten die actief of latent op zoek zijn naar een woning geeft 56% voorkeur aan een koopwoning. Drie op de tien wil liever een huurwoning betrekken en 10% heeft geen voorkeur.

Aan woningzoekers die de voorkeur geven aan een koopwoning is gevraagd naar de reden voor die voorkeur. De meest gekozen reden voor voorkeur voor een koopwoning is dat het een investering in de toekomst is. Zes op de tien woningzoekenden met voorkeur voor een koopwoning geeft dit op als reden.

Vertrouwen blijft
Prijsdalingen, lange verkooptijden en moeilijk verkoopbare woningen ten spijt, de koopwoning heeft nog steeds het imago van een goede investering. Vooral woningzoekers met een inkomen tussen € 1.675 en € 3.000 per maand noemen de investering als reden voor de voorkeur voor een koopwoning. 66% van hen geeft dit aan.

Voor starters en woningbezitters die hun woning goedkoop gekocht hebben zijn de omstandigheden op de woningmarkt inderdaad gunstig. Woningen zijn door prijsdalingen en lange verkooptijden nu bereikbaarder dan voorheen. Dat betekent niet dat het gat tussen de huur- en de koopwoningmarkt voor veel consumenten verdwenen is.

Consumenten die een huis als investering zien, kijken echter verder dan de huidige marktomstandigheden. Een investering in een woning gaat immers over vele jaren. Consumenten vertrouwen er dus op dat de woningmarkt de huidige malaise te boven komt.

Dit gegeven stemt optimistisch. De woonconsument heeft zich blijkbaar niet uit het veld laten slaan door de discussies over hervorming van de woningmarkt. Naast de discussie over de hypotheekrenteaftrek is er in de media veel bericht over de beperkte leencapaciteit voor lagere inkomens en woningmarkthervormingen in het algemeen.

Aanpassen aan wensen
Van de woningzoekers met voorkeur voor een koopwoning geeft 53% als reden voor hun voorkeur dat de woning aan de eigen wensen is aan te passen. Woningbezitters hebben meer vrijheid bij het aanpassen en klussen aan de woning dan huurders.

De mogelijkheid tot het aanpassen van de woning aan de wensen van de eigenaar spreekt de middeninkomens en vooral de hogere inkomens aan. Deze groepen hebben de middelen om de woning dusdanig aan te passen dat hij bijna volledig voldoet aan de wensen. Dit geldt in mindere mate voor de inkomens tot € 1.675 per maand.

Zoals gezegd geven de lagere inkomens vaker dan gemiddeld de voorkeur aan een koopwoning met de reden dat het een gunstige tijd is om een woning te kopen. Voor deze groep doen zich nu buitenkansjes voor. Door gedaalde woningprijzen wordt eigen woningbezit voor deze groep bereikbaarder.

Toekomstig vertrouwen
Mede door de verkiezingen in de lente van dit jaar is onder consumenten het besef doorgedrongen dat de hypotheekrenteaftrek niet het eeuwige leven heeft. Steeds minder mensen vinden dat er niets aan de hypotheekrenteaftrek mag veranderen. Steeds meer mensen vinden dat een maximum gesteld moet worden aan deze belastingmaatregel.

Toch leeft het oude adagium dat een woning een goede investering voor later is nog steeds onder consumenten. Het is bemoedigend om te zien dat woonconsumenten het vertrouwen in de woningmarkt behouden. Zeker gezien de recente ontwikkelingen en met oog op toekomstige hervormingen.

Bron: Bouwkennis

woensdag 17 november 2010

Wanneer willen woningzoekers kopen?

-Helft ouderen verhuist pas als huidige woning verkocht is
-Jongeren wachten kansen op woningmarkt af


Op de Nederlandse woningmarkt anno 2010 is het aantal verhuizingen tot een dieptepunt gedaald. WoonKennis heeft woningzoekenden met een voorkeur voor een koopwoning gevraagd wat hen kan verleiden tot een aankoop. Eenderde noemt de beschikbaarheid van een betaalbare woning die aan hun wensen voldoet. Drie op de tien wil eerst de huidige woning verkocht hebben. Onder 55-plussers noemt zelfs de helft de verkoop van de huidige woning als eis voordat een nieuwe aankoop wordt gedaan.
Dalende huizenprijzen en een stokkende doorstroming tekenen de huidige woningmarkt. Toch lijkt het voor huurders een gunstige tijd om een woning te kopen. Het is momenteel een vragersmarkt, waarbij er ruimte is voor scherpe biedingen en aanvullende eisen. Toch schrikken huurders terug voor een woningaankoop. Woningeigenaren die willen verhuizen zitten logischerwijs vooral met hun huidige woning in hun maag.

Welke maatregelen brengen weer beweging in de woningmarkt?
De woonconsument is gevraagd naar maximaal drie maatregelen die hem zouden kunnen overhalen tot het doen van een woningaankoop. De vraag is gesteld aan degenen die een voorkeur hebben voor een koopwoning bij de volgende verhuizing, of bij een verhuizing een koopwoning niet uitsluiten.

-Te weinig passende en betaalbare woningen
De vaakst genoemde maatregel is dat er een woning beschikbaar moet zijn die aan de wensen voldoet en betaalbaar is. Dit wordt door gemiddeld één op de drie woningzoekenden aangegeven. Relatief meer woningeigenaren noemen deze vereiste.

-Huidige woning belemmering voor ouderen
Gemiddeld bijna eenderde van de woningeigenaren noemt 'eerst de huidige woning verkocht krijgen' als maatregel is die kan leiden tot een woningkoop. Relatief veel ouderen (49%) noemen deze eis. Eenzelfde beeld is te zien bij de eis 'zekerheid dat huidige woning verkocht wordt'. Dit noemt 42% van de mensen van boven de 55 jaar. Deze maatregel lijkt sterk op 'eerst de huidige woning verkocht krijgen', met als verschil dat de huidige woning niet per se voorafgaand aan de aankoop verkocht moet zijn. Verhuizen is een optie, zolang zeker is dat de huidige woning verkocht wordt.

-Jongeren willen baanzekerheid
Zekerheid over het werk of inkomen geldt voor gemiddeld ruim een kwart als voorwaarde die kan leiden tot een koop. Huurders (43%) noemen deze maatregel relatief vaker dan eigenaren (23%). Ook jongeren tot 35 jaar noemen deze maatregel relatief vaak (40%). Dit komt doordat zij vaak huurder zijn en wellicht nog geen zekerheid hebben op het gebied van werk of inkomen.

Dit onderzoek is uitgevoerd voordat de hypotheekrenteaftrek onaangetast werd verklaard door het kabinet-Rutte. Gemiddeld een kwart van de woonconsumenten met een (mogelijke) koopvoorkeur noemt zekerheid over de hypotheekrenteaftrek als maatregel die kan leiden tot een koop. Onder woningeigenaren is dat bijna drie op de tien, terwijl dat onder huurders 14% is.

-Financiën belangrijk voor huurders, eigenaren willen zekerheid verkoop
De helft van de huurders geeft aan dat een daling van de woningprijzen kan leiden tot een koop en 43% noemt zekerheid over werk of inkomen. Daarnaast zegt 22% dat een daling van de hypotheekrente kan leiden tot een koop en 21% noemt een opnieuw ingevoerde koopsubsidie. Van de woningeigenaren zegt (ruim) eenderde dat de huidige woning verkocht moet worden, voorafgaand of op een redelijke termijn rondom de nieuwe aankoop.

Het verschil tussen huurder en eigenaar komt grofweg op het volgende neer: huurders worden tot kopen gebracht middels financiële zekerheid of financiële impulsen, eigenaren willen momenteel vooral zekerheid dat zij van hun huidige woning afkomen. De beschikbaarheid van een passende en betaalbare woning is voor beide groepen belangrijk.

Bron: WoonKennis
Publicatiedatum: november 2010

zaterdag 23 oktober 2010

De omgevingsvergunning voor alles rondom bouwen en verbouwen

De omgevingsvergunning zorgt voor een versimpeling van de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen. Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning.

Vergunningen binnen de omgevingsvergunning
Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning
Eén loket voor omgevingsvergunning
Wabo
Meer informatie omgevingsvergunning
Vergunningen binnen de omgevingsvergunning
Bijna alle vergunningen uit de regelgeving van het ministerie van VROM zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere:

milieuvergunningen;
de bouwvergunningen;
de sloopvergunningen;
de monumentenvergunning;
de huisvestingsvergunning;
de gebruiksvergunning;
de afvalbeschikking.
In de omgevingsvergunning zijn ook wetten gebundeld van andere ministeries en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen.

Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning
Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zo veel mogelijk samengevoegd in de omgevingsvergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening geldt 1 beroepsprocedure.

Eén loket voor omgevingsvergunning
Dit alles wordt ingediend bij 1 loket. Het loket is bij de gemeente, omdat de plaats van de activiteit, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, bepalend is. Online checken en aanvragen kan ook centraal bij omgevingsloket.nl

Wabo
De wet die invoering van de omgevingsvergunning regelt, heet de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via omgevingsloket.nl.

U kunt hier terecht voor:
Vergunningcheck
Meer informatie omgevingsvergunning
Stand van zaken aanvraag omgevingsvergunning
Via de computer kunt u volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is. Gegevens die de gemeente al van u heeft, hoeft u niet opnieuw in te vullen.

Vergunningcheck
Op omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck invullen. Daarmee ziet u of u een vergunning nodig heeft voor de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren en welke stukken u moet meesturen bij de vergunningaanvraag. Ook als u de aanvraag niet via internet doet, kunt u de vergunningcheck doorlopen. De uitkomsten kunt u dan afdrukken en gebruiken bij het invullen van een aanvraag op papier.

Meer informatie omgevingsvergunning
Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Overheden met specifieke vragen over de invoering van de omgevingsvergunning kunnen contact opnemen met de Helpdesk Omgevingsvergunning. Bedrijven met vragen over de omgevingsvergunning kunnen terecht bij Antwoord voor bedrijven.

vrijdag 8 oktober 2010

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Koper nauwelijks bewust van sterk verbeterde betaalbaarheid

Nieuwegein, 7 oktober
Het verwachte herstel op de woningmarkt zet nog niet door. In het afgelopen kwartaal werden door NVM-makelaars 21.605 woningen verkocht, een daling van 13% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedroeg 233 duizend euro, een daling van 1,3%. Hiermee zakken de prijzen, ondanks een opgaande lijn in de eerste helft van dit jaar, weer tot het niveau van 2009. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het derde kwartaal van 2010, die vandaag is gepresenteerd*.
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig
Traditiegetrouw ligt het aantal verkopen in het derde kwartaal circa 4,5% lager dan in het voorgaande, met name vanwege de vakantieperiode. Met 13% minder verkopen is het afgelopen kwartaal echter ronduit slecht. NVM-makelaars waren goed voor 21.605 van de in totaal 28.500 verkochte woningen. Met name in het goedkopere segment (appartementen, tussenwoningen) werd duidelijk minder verkocht. Appartementen werden 14,9% minder verkocht, tussenwoningen 16,5% minder. Vrijstaande woningen wisselden net zo veel van eigenaar als het kwartaal ervoor. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het gaat om landelijke cijfers. De regionale verschillen zijn groot.

Onze regio.
In de regio's Oss en Uden-Veghel zien we ongeveer dezelfde cijfers. Ca. 20-30% minder verkochte woningen tegen dalende prijzen (-5% tot-7%). Wel lijkt het dat de tijd dat verkochte woningen te koop hebben gestaan iets daalt. De voorraden nemen wel toe en veel al langer te koop staande woningen blijven staan.

Kopers hebben goede kansen
De markt blijft een kopersmarkt. Kopers hebben een zeer goede kans om een woning tegen een mooie prijs te kopen. De Open Huizendag van 9 oktober, met landelijk meer dan 45.000 open huizen wordt dan ook, merken wij uit reacties, een dag waarop volop potentiële kopers de markt zeer serieus zullen verkennen. En gelijk hebben ze. Met de lage rente en de scherpe woningprijzen van nu zijn er uitstekende mogelijkheden om een leuke aankoop te doen.

zaterdag 25 september 2010

OSS, koploper in duurzaamheid!

Duurzaamheidslening bij de gemeente Oss
Een energiezuinig huis, dat lijkt u wel wat. Maar energiebesparende maatregelen kosten geld. De gemeente Oss wil het u gemakkelijker maken. Vanaf 5 augustus 2010 kunt u bij de gemeente goedkoop geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken.
Dit is de Duurzaamheidslening. Een financieel steuntje in de rug voor huiseigenaren/bewoners bij het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de woning. De gemeente Oss werkt bij de Duurzaamheidslening samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Hoeveel kan ik lenen?
U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen. Tot een bedrag van € 7.500 heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Voor grotere bedragen een looptijd van 15 jaar. U leent de eerste drie jaar aflossingsvrij en tegen een vaste lage rente. Na de eerste drie jaar gaat u rente en aflossing betalen. Het rentepercentage is altijd 3% lager dan het markttarief (condities SVn) met een minimum van 0,5%.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor een lening?
Warmtepomp (alle systemen)
Zonnepanelen (alle systemen)
Zonneboiler (alle systemen t.b.v. huishoudelijk tap en cv water)
Kleinschalige windturbine
Dakisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>2,5m².K/W)
Vloerisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>2,5m².K/W
Gevelisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>2,5m².K/W)
Spouwmuurisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>1,3m².K/W)
Leidingisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC>2,5m².K/W)
Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, inclusief beglazing met een Ugl-waarde die kleiner of gelijk is dan 1,20 W/m²K
Energiezuinige ventilatievoorzieningen
Warmteterugwinning via diverse installaties (bijvoorbeeld douchewater) (alle systemen)
Energiezuinige pompen en ventilatoren
Voorzieningen voor de opvang of infiltratie van regenwater
Waterdoorlatende verharding op erf
Thermostatische mengkraan voor bad en douche
Groene daken en groene gevels
Waterbesparend toilet met maximaal 6 liter spoelbak met spoelonderbreker
Maatregelen aan het woning voor het verkrijgen van het certificaat ‘Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw’ (zoals beschreven op www.politiekeurmerk.nl)

Verordening
Deze maatregelen, alsmede de voorwaarden waaronder een lening wordt verstrekt, vindt u terug in de verordening duurzaamheidsleningen Oss 2010. Belangrijk is dat de maatregelen eerst voor een lening in aanmerking komen als ze op zich, dan wel gezamenlijk, leiden tot minimaal één hoger labelniveau.

Stappenplan Duurzaamheidslening
Voordat u als particulier een Duurzaamheidslening aanvraagt, is het volgende van belang.
Alleen bestaande particuliere woningen in de gemeente Oss en Lith die bestemd zijn voor permanente bewoning komen in aanmerking voor een Duurzaamheidslening.
Bij de aanvraag om een Duurzaamheidslening moet een EnergiePrestatieAdvies (EPA) worden overlegd. U dient dus een EPA te laten uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.
U moet bepalen welke energiebesparende maatregelen u wilt laten treffen. Hiervoor is het EPA een goede basis. Bedenk daarbij dat voor een Duurzaamheidslening enkel de in de verordening genoemde maatregelen in aanmerking komen.
Let op dat u om een offerte vraagt met daarop de technische specificatie van de maatregel zoals vermeld in het formulier ‘financiële onderbouwing’.
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waar u gebruik van kunt maken en waarbij u nog steeds in aanmerking kunt komen voor een Duurzaamheidslening. De subsidies moeten alleen in mindering worden gebracht op het gevraagde leenbedrag.

Met bovenstaande stappen zijn de kosten voor u in beeld en kunt u bepalen of u daarvoor een Duurzaamheidslening aan wilt vragen.

Heeft u nog vragen?
Met vragen over de duurzaamheidsmaatregelen en de verordening kunt u terecht bij balie Bouwen Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss, telefoon [0412] 62 90 30 of e-mail baliebml@oss.nl

Met financiële vragen over een duurzaamheidslening kunt u terecht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), telefoon [033] 25 39 436 of e-mail info@svn.nl. Kijk ook op www.svn.nl

Tot nog toe hebben ons van de andere gemeenten waar wij werken nog geen berichten bereikt dat zij ook meedoen met dit project. Maar je kunt het natuurlijk altijd zelf even navragen bij de gemeente waar je woont!

woensdag 1 september 2010

Verhoging Nationale Hypotheek Garantie verlengd

31 AUGUSTUS 2010

De tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft ook volgend jaar op 350.000 euro staan. Dat heeft minister de Jager vervroegd bekend gemaakt. De Jager zou de plannen eigenlijk op Prinsjesdag bekendmaken, maar stelt dat er nu geen tijd te verliezen is.

De Jager rekt ook de termijn op voor de dubbele hypotheekrenteaftrek. Zo kunnen huizenbezitters tot 2013 de hypotheekrente van zowel hun nieuwe als hun oude huis van de belasting aftrekken, als het oude huis nog niet is verkocht.

Ook verruimt hij de termijn voor het afdragen van beperkte overdrachtsbelasting bij doorverkoop van 6 naar 12 maanden. Mensen die volgend jaar een huis kopen en het binnen twaalf maanden doorverkopen, hoeven zo alleen belasting af te dragen over de eventuele winst die er met die verkoop wordt gemaakt.

Een andere maatregel is verlaging van het BTW-tarief voor een verbouwing van een huis naar 6 procent. Het lagere btw-tarief geldt voor een periode van negen maanden: van 1 oktober dit jaar tot 1 juli volgend jaar en geldt alleen voor de arbeidskosten.
Tip: Laat de oplevering/afrekening van uw verbouwing, ook al begint u nu, na 1 oktober plaatsvinden!

Wij vinden overigens dat deze maatregelen, alhoewel het fijn is dat ze er zijn, geen geweldig stimulerend effect zullen hebben op de woningverkopen.
Veel meer wachten we op een doortastende regering die ferme uitspraken doet over hypotheekrenteaftrek etc. Dus een oproep aan alle partijen om hun verantwoordelijkheid te nemen en er nu eindelijk voor te zorgen dat dit land niet langer stuurloos ronddrijft.

maandag 9 augustus 2010

Steeds minder mensen willen huis kopen

09 augustus 2010
Via NVM Nieuws

Daling koopplannen
De plannen van consumenten om een huis te kopen zijn in juli voor de zesde maand op rij gedaald en teruggevallen naar een historisch dieptepunt.

Onzekerheid over de kabinetsplannen, vooral rond de hypotheekrenteaftrek, lijkt de voornaamste oorzaak voor de grote terughoudendheid bij kopers. Dat concludeert het economisch bureau van ING in zijn maandag gepubliceerd kwartaalbericht.

Ook de afloop van enkele koopregelingen maakt het lastiger voor starters om een huis te kopen. De economen verwachten dat door de recente daling van de vraagprijzen, de transactieprijzen in de tweede helft van dit jaar opnieuw gaan dalen. De verbeterde betaalbaarheid zal echter een dempend effect hebben op de neerwaartse druk.

Duidelijkheid regering gewenst!
"Hoe snel de woningmarkt het herstel hervat, hangt in belangrijke mate af van wanneer consumenten duidelijkheid krijgen over de kabinetsplannen. In een scenario met ongewijzigd overheidsbeleid is het aannemelijk dat de huizenprijzen in de eerste helft van 2011 weer voorzichtig stijgen", aldus ING.

Hypotheekrenteafspraken
Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond wordt het huizenkopers extra moeilijk gemaakt door een gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. Zij willen dat er een onderzoek komt naar mogelijke prijsafspraken tussen de vier grote Nederlandse banken, lieten ze vorige week weten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zei in een reactie dat de Nederlandse hypotheekmarkt juist zeer concurrerend is.

Volgens de economen van ING zal de hypotheekrente de komende maanden weinig veranderen.

dinsdag 13 juli 2010

Oss gaat door met startersleningen

Onlangs is in Oss de 100e starterslening afgesloten. Dit is een belangrijk feit, want de starter wordt gezien als de motor om de stagnerende huizenmarkt op gang te houden en weer verder op gang te brengen.

In 2010 heeft de regeling een enorme vlucht genomen. Dit heeft te maken met de verruiming van de regeling; geen inkomensgrens meer, verhoging van de grens maximale kosten verkrijging eigendom naar 225.000 euro, naast nieuwbouw nu ook bestaande woningen. Ook heeft het te maken met de beëindiging van de landelijke subsidieregeling bevordering eigen woningbezit door het Rijk.


Subsidie

De starterslening is bedoeld voor personen die een nieuwe of bestaande woning willen kopen, maar onvoldoende inkomen hebben om de aankoop te financieren. Het aantal aanvragen van een lening voor een bestaande woning is ongeveer gelijk aan het aantal voor een nieuwe woning. De starterslening werd oorspronkelijk voor 50% gefinancierd door de Rijksoverheid . De provincie en gemeente Oss financieren ieder 25%. Vanaf het moment dat het Rijk stopte met de subsidie heeft de gemeente Oss ook de rijksbijdrage voor haar rekening genomen. Dit betekent dat vanaf eind mei 2010 de gemeentelijke bijdrage in de starterslening van 25% naar 75% is gegaan.

Financiële consequenties
Het niet meer deelnemen aan de starterlening door het Rijk heeft voor de gemeenten financiële consequenties. Het fonds is veel eerder uitgeput. De gemeente Oss beziet momenteel of tot aanvulling van het fonds kan worden overgegaan. Overigens is er in de Tweede Kamer wel een meerderheid om opnieuw financieel deel te gaan nemen aan het fonds.

zondag 4 juli 2010

Tweede kamer wil stimulering woningmarkt

2 juli 2010
De Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt om de woningmarkt te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie met één jaar te verlengen. De huidige verhoging loopt tot eind van dit jaar.

Het aantal huishoudens dat zijn woning financiert met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is dit jaar fors toegenomen. In de afgelopen zes maanden sloten 60.000 woningbezitters een NHG-hypotheek af voor de aankoop of verbouwing van een huis. In dezelfde periode van vorig jaar waren dat er 37.000.

Andere maatregelen
De Tweede Kamer wil ook dat het btw-tarief voor renovatie van een eigen huis omlaag gaat van negentien naar zes procent. Een andere wens is verlenging van de periode waarin een beroep kan worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Die zou van zes naar achttien maanden moeten. De Kamer stemde ook voor het plan om 30 miljoen euro vrij te maken voor leningen aan starters op de woningmarkt.

Hypotheek hoger bij zuinig huis
Eigenwoningbezitters die geld steken in energiebesparende maatregelen kunnen rekenen op een verhoogde hypotheek via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Minister Van Middelkoop (Wonen) voert hier binnenkort overleg over met de Stichting Waarborg Eigen Woningen. Het zou gaan om een bedrag van 15.000 tot 25.000 euro als de eigenaar van een nieuwbouwhuis de woning energieneutraal maakt of de bestaande woning een aantal stappen zuiniger. Jaarlijks zouden tienduizenden mensen in aanmerking kunnen komen voor deze financiering.

Waarborgfonds
Het afgelopen halfjaar werd 600 keer een beroep gedaan op het Waarborgfonds Eigen Woningen, van waaruit banken de restschuld betaald krijgen. Dat is bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode van vorig jaar. In vergelijking met andere landen is dat niet veel, zegt NHG-directeur Karel Schiffer. "Tegen de achtergrond van de kredietcrisis valt deze stijging erg mee." Op dit moment is bijna de helft van het aantal gedwongen verkopen het gevolg van echtscheiding. In ongeveer tien procent van de gevallen is werkloosheid de oorzaak.

donderdag 17 juni 2010

Meer subsidie voor zonneboilers en lucht/water-warmtepompen

Het subsidiebedrag voor de aanschaf van lucht/water-warmtepompen wordt per 19 mei 2010 verhoogd van 1000 euro naar 2000 euro per apparaat. Dat heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken bekend gemaakt.

Voor zonneboilers wordt tot maximaal 12 Gigajoule opbrengst per woning subsidie verstrekt. Dit zorgt ervoor dat er meer aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Met de doorvoering van deze wijziging wordt de subsidieontvanger aangemoedigd om de subsidie in te zetten voor tapwaterinstallaties.

Besparing Energie
Lucht/water-warmtepompen kunnen een goede, effectieve bijdrage leveren aan de besparing van energie bij de verwarming van woningen. Vooral in het voor- en naseizoen. Eigenaren van woningen zijn alleen nog onvoldoende bekend met het extra wooncomfort en de energiebesparing die de installatie oplevert. Deze warmtepompen kunnen naast de bestaande verwarmingsketel geïnstalleerd worden.

Regeling Duurzame Warmte
De installaties vallen onder de regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen, die wordt uitgevoerd door NL Energie en Klimaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Bron: Rijksoverheid

maandag 24 mei 2010

Prijsdaling koopwoningen zwakt verder af

Verkochte bestaande koopwoningen in april gemiddeld 2,2 procent goedkoper dan in april 2009.

Prijsdaling koopwoningen kleiner

De prijsdaling is kleiner dan in maart, toen was het prijsniveau nog 3,5 procent lager dan in maart 2009. De prijsdalingen over een 12-maandse periode zijn in de afgelopen drie maanden steeds kleiner geworden.

Alle koopwoningtypen
De prijsdaling ten opzichte van een jaar geleden raakte alle koopwoningtypen. Voor twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen was de daling respectievelijk 4,5 en 2,9 procent. Appartementen daalden minder sterk in pijs, 0,6 procent.

Toename transacties

Het aantal transacties nam met 10 procent toe ten opzichte van april 2009 tot 11.000 in april 2010. De toename was het sterkst bij twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, maar was bij alle woningtypen zichtbaar.

Bron: CBS, Kadaster

Ondanks deze opbeurende cijfers zien wij in onze regio nog steeds grote afwijkingen tussen de oude vraagprijzen en de uiteindelijke verkoopprijzen. Het gevoel overheerst dan ook dat de prijsdalingen voorlopig nog even de overhand houden. Positief is wel het grotere aantal verkopen, waardoor het lijkt alsof de woonconsument nu mondjesmaat ook weer durft te kopen als de oude eigen woning nog niet is verkocht.

Voor meer informatie: Bel 0412-692700.

woensdag 19 mei 2010

Europa verplicht energielabel bij overdracht huis

19.5.2010

Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een Europese wet die het afgeven van een energielabel dwingender voorschrijft. Afzien van een energielabel bij de aan- en verkoop van een huis mag straks niet meer.

De nieuwe EU-regels, waarover het Europarlement al een akkoord heeft met de EU-landen, bepaalt ook dat alle nieuwe huizen en gebouwen vanaf 2020 klimaatneutraal moeten zijn.

Dankzij het energielabel weten kopers en huurders straks vóóraf hoeveel ze kwijt zullen zijn aan energiekosten. Nu bestaat al bijna de helft van de totale woonlasten uit energie- en waterkosten en dat aandeel zal in de toekomst nog verder stijgen.

vrijdag 30 april 2010

Aantal verkochte woningen stijgt, prijsdaling neemt af

21 april 2010 (bron: Bouwkennis)

Het aantal verkochte bestaande woningen stijgt in maart 2010 met 15,96% in vergelijking met maart 2009. Ten opzichte van februari 2010 stijgt het aantal verkopen met 25,34%. Prijzen van verkochte bestaande woningen dalen in maart met 3,5% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Verkoopaantallen appartementen blijven stijgen - Bijna eenvijfde minder woningen verkocht dan voor de kredietcrisis - Gemiddelde koopsom stijgt 1%
In maart 2010 zijn bij het Kadaster 11.145 verkochte woningen geregistreerd. Dit is stijging van 15,95% ten opzichte van maart 2009, toen het er 9.612 waren. Ten opzichte van maart 2008 ligt het aantal verkochte woningen 18,9% lager. De verkoopstijgingen ten opzichte van een jaar eerder en ten opzichte van een maand eerder, zijn aanzienlijk. Dat is voor het eerst sinds lange tijd. Het is nog te vroeg om aan deze gunstige ontwikkelingen van vergaande conclusies te verbinden.Dure woningen gevoelig voor schommelingen De verkoopaantallen van alle woningtypen stijgen in maart flink ten opzichte van een maand eerder. Het aantal verkochte vrijstaande woningen stijgt maand-op-maand met 18,40% het minst. Het aantal verkochte appartementen stijgt met maar liefst 31,37%.

Ten opzichte van maart 2009 stijgen de verkoopaantallen van alle woningtypen. Vrijstaande woningen worden 6,47% vaker verkocht. Dit is de kleinste stijging. De grootste jaar-op-jaar stijging komt voor rekening van de appartementen. Daarvan werden er 18,64% meer verkocht dan een jaar eerder.

Prijsdaling bij alle woningtypen
De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen zijn in maart gemiddeld 3,5% lager dan in maart 2009. De prijsdaling blijft afnemen ten opzichte van de voorgaande maanden, toen de prijsdaling soms meert dan 5% bedroeg. Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in maart 2009. De prijsdaling van appartmenten was met 2,5% het kleinst. De prijzen van duurdere woningtypen zoals twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen daalden het meest met respectievelijk 4% en 4,6%. Vergeleken met februari 2010 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in maart 2010 0,3% lager. Prijzen van hoekwoningen en vrijstaande woningen stegen met respectievelijk 0,2% en 0,7%. Appartementen daalden 0,6% in prijs, net als tussenwoningen. Twee-onder-één-kapwoningen daalden 0,8% in prijs ten opzichte van februari 2010.

In alle provincies dalen prijzen
In alle provincies waren de prijzen lager dan een jaar eerder. De grootste daling deed zich voor in Utrecht, waar koopwoningen 5,2% goedkoper waren. In Friesland was de prijsdaling met 1,5% het kleinst.

Gemiddelde koopsom 1% hoger
Met € 236.230 is er sprake van een stijging van 1% in vergelijking tot februari 2010. De gemiddelde koopsom was in februari 2010 € 233.902. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een daling van 1,62 %.
De gemiddelde koopsomstijging ontstaat voornamelijk doordat het aantal verkochte woningen in de Randstad en de stedelijke gebieden relatief gezien groter is geworden dan in de rest van Nederland.

Benieuwd naar de actuele waarde van jouw woning of appartement? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende waardebepaling en marktanalyse.

zaterdag 10 april 2010

Komende jaren worden te weinig woningen gebouwd

Gereedmeldingen woningnieuwbouw 62.000 in 2010
7 april 2010

Het aantal gereedmeldingen in de woningnieuwbouw daalt in 2010 tot 62.000. In 2011 bereikt het nieuwbouwsegment het dieptepunt op 60.000 woningen. BouwKennis verwacht vanaf 2012 weer langzaam herstel. Dat jaar krabbelt het aantal gereedmeldingen weer op tot 64.000 woningen.
Na het recordaantal gereedmeldingen van bijna 83.000 woningen in 2009 volgt een zware terugval. Naar aanleiding van de neergaande bouwconjunctuur wordt de bodem bereikt in 2011, wanneer 60.000 woningen gereedgemeld worden. Onder invloed van de economische verbetering nemen de gereedmeldingen in 2012 weer toe tot 64.000 woningen.

Vergunningverlening daalt 11% in 2010.
De malaise op de koopwoningmarkt heeft directe invloed op de vergunningverlening. In 2009 is het aantal verleende nieuwbouwvergunningen teruggevallen naar ruim 72.000. Dit is een daling van 17% ten opzichte van 2008.Door de problemen op de koopwoningmarkt werd in 2009 voor 26% minder koopwoningen een vergunning verleend ten opzichte van een jaar eerder. De daling zet door tot 2011, wanneer voor 62.000 woningen vergunningen worden afgegeven. In 2012 groeit de vergunningverlening weer tot 70.000. Het totaalaantal woningen waarvoor in 2009 een vergunning is verleend is laag, maar nog altijd zo'n 10.000 hoger dan in 2001. Dat jaar was de opmaat naar 59.629 gereedmeldingen in 2003. Een nog altijd historisch laag aantal.

Bouwvergunningen en gereedkomen woningen, 2000 - 2012


Jaar A. Bouwvergunningen B. Gereedgekomen woningen

2006 A. 96.447 B. 72.382
2007 A. 87.918 B. 80.193
2008 A. 87.198 B. 78.885
2009 A. 72.646 B. 82.932
2010* A. 65.000 B. 62.000
2011* A. 62.000 B. 60.000
2012* A. 70.000 B. 64.000
Bron: BouwKennis, maart 2010 i.s.m. Rom Bult

*PrognoseToenemend aandeel meergezinswoningen
De toename van het aandeel meergezinswoningen zal doorzetten. In 2003 was 27,5% van de gereedgekomen woningen een meergezinswoning. Verwacht wordt dat dit aandeel in 2012 is opgelopen naar 42,2%. De belangrijkste oorzaak hiervan is het groeiende aandeel huurwoningen, waarvan circa tweederde bestaat uit meergezinswoningen. De toename van het aandeel meergezinswoningen gaat vooral ten koste van vrijstaande en rijtjeswoningen. Deze woningtypen dalen van respectievelijk 17,7% en 43,2% in 2003 naar 10,7% en 37,3% in 2012.

Gereedmeldingen 2009 botsen met marktsentiment
Het aantal gereedmeldingen in 2009 is volgens het CBS uitgekomen op bijna 83.000. Tot en met november was er nog sprake van een cumulatieve daling van 2,8% ten opzichte van 2008. In december, gebruikelijk de maand met de meeste gereedmeldingen, is een onwaarschijnlijk hoog aantal gereedmeldingen van 22.750 geregistreerd. Hierdoor noteren de gereedmeldingen in 2009 tegen alle verwachtingen in het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar.
De 83.000 gereedgemelde woningen stroken echter niet met de ontwikkeling van bouwrelevante indicatoren, maar vooral ook niet met het sentiment in de markt. Normaal gesproken vormen de gereedmeldingen een goede indicator voor de bouwconjunctuur. Dat is nu niet het geval. De gereedmeldingen zijn niettemin een administratieve statistiek: het meet wat gemeenten hebben opgegeven als gereed. Daarentegen komen in de woningbouwproductiecijfers de gedaalde bouwomzetten door de lastige marktomstandigheden wel tot uiting. Het negatieve sentiment wordt ook beïnvloed door andere sectoren dan de woningnieuwbouwmarkt. Tevens zullen concurrentiedruk en prijsdalingen van invloed zijn op de omzet en het gevoel binnen de markt. Daarnaast kan het aandeel meergezinswoningen een rol spelen. In meergezinswoningen hoeft namelijk een kleinere hoeveelheid materialen verwerkt te worden dan in eengezinswoningen.

Broos herstel economie
Bij deze prognoses past voorzichtigheid. De cijfers zijn gebaseerd op de verwachting dat de economie en de woningmarkt zich in 2010 langzaam herstellen. Beide vertonen beterschap, maar dit is echter fragiel. De woonconsument herstelt momenteel van een enorme vertrouwenscrisis. Ook de discussie rondom afschaffen van de hypotheekrenteaftrek kan het sentiment sterk beïnvloeden.

vrijdag 9 april 2010

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2010

Aantal woningverkopen stijgt landelijk met gemiddeld 14,7 procent, maar 1/3 van de woningen staat meer dan een jaar te koop.

De cijfers van de Nederlandse woningmarkt van het eerste kwartaal van 2010 zijn vandaag bekend gemaakt door de NVM.

Enkele landelijke gegevens:
Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 14,7% meer woningen verkocht. Dat was ook hard nodig na de enorme dip in 2009.
De gemiddelde woningprijs ligt nu op € 232.000, een stijging van 0,4% t.o.v. het laatste kwartaal van 2009.
In het algemeen zijn er positieve geluiden, maar een kanttekening is wel dat een woning nog steeds erg lang te koop staat. Zo’n 30 % van de woningen staat langer dan een jaar te koop. Het grootste deel hiervan is opgebouwd in crisis-jaar 2009. een resultaat hiervan is dat een koper nu kan kiezen uit 17 woningen, terwijl dit voor de crisis rond de 7 lag. Evenwicht in de markt is te vinden bij zo’n 11 woningen per koper.  
Met name in het hogere segment liggen de prijzen 15 tot 20 % te hoog. dit resulteert in weinig verkopen in deze prijsklasse.
Ger Hukker, voorzitter van de NVM, geeft aan dat de discussie inzake de hypotheekrenteaftrek op een zeer ongunstig moment komt. De broze woningmarkt is zich licht aan het herstellen. Een politieke discussie over de hypotheekrenteaftrek komt de markt niet ten goede. Consumenten zoeken zekerheid.

Oss en Uden/Veghel versus de landelijke cijfers:
De prijs per m2 van de huizen ligt in Oss lager dan het landelijk gemiddelde ( € 1774 vs € 2070). Oss is relatief goedkoop in de regio. Het aantal verkopen stijgt dan ook met 26,7% vergeleken met het 1e kwartaal van vorig jaar bij een lichte prijsstijging van 0,5 %.
De prijs per m2 van de huizen ligt in Uden/Veghel ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde ( € 2026 vs € 2070). Uden en Veghel zijn relatief duur in de regio. Het aantal verkopen blijft dan ook gelijk met een lichte prijsdaling van 0,3%.

De landelijke gemiddelde verkooptijd ligt op 125 dagen.
De verkooptijden in Oss zijn opgelopen van 165 naar 196 dagen gemiddeld. In Uden/Veghel van 125 naar 175 dagen gemiddeld.

Bel voor meer uitleg naar Theo Heus, NVM makelaar en bestuurslid van de NVM Afd. Brabant Noord-Oost 0412-692700.
Meer informatie en interessante statistieken: http://tinyurl.com/y8zf7eo

woensdag 31 maart 2010

Open Huizen Dag succesvol: ruim 135.000 bezoekers

Vertrouwen en waardebehoud woningmarkt uitgangspunten.

Markt voor starters trekt aan; prijzenstijging op de loer

Nieuwegein, 27 maart - De Open Huizen Dag van de NVM is wederom succesvol verlopen. Ruim 45.000 woningen die bij NVM-makelaars te koop staan waren vrijblijvend te bezichtigen. Woningzoekenden konden zich zo in één dag oriënteren op aanbod en prijs, zonder afspraak of verplichtingen.

Uit een eerste bliksemenquête onder NVM-leden heeft de Open Huizen Dag van afgelopen zaterdag naar schatting circa 135.000 bezoekers getrokken. Gemiddeld kreeg een woning circa 3 bezoekers. Een op de 5 openstaande huizen kreeg echter geen bezoek. Tijdens de Open Huizen Dag werd duidelijk dat de politieke discussie over de hypotheekrenteaftrek de potentiële koper sterk bezig houdt.

Persoonlijke bezichtiging
NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘Door het grote aantal deelnemende woningen konden potentiële kopers eenvoudig thuis een route uitstippelen om vervolgens op hun gemak een aantal huizen te bekijken, de sfeer te proeven en prijzen te vergelijken. Een persoonlijke bezichtiging geeft een betrouwbaarder beeld dan alleen oriënteren via internet.’

Snellere verkoop
Uit een onlangs door de NVM gehouden onderzoek blijkt dat woningen die meedoen aan de NVM Open Huizen Dag, sneller worden verkocht. Het onderzoek werd gehouden onder de deelnemers en niet-deelnemers van de laatste Open Huizen Dag, op 10 oktober 2009.
In totaal staan er op dit moment circa 170.000 woningen te koop in Nederland, waarvan de overgrote meerderheid (130.000 woningen ) via een NVM-verkoopmakelaar wordt aangeboden.

Integrale hervorming
NVM-voorzitter Hukker: ‘Na een zwaar 2009 zien we nu toch weer duidelijk trekjes van een voorzichtig aantrekkende markt. Dat is goed, het vertrouwen lijkt zich te herstellen.’

De NVM-voorzitter maakt zich zorgen over het behoud van het prille vertrouwen en de verdere groei. Hukker: ‘Waar we nu enorm voor moeten waken is dat politieke discussies over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek het vertrouwen van de consument doet afnemen. Als NVM hebben we steeds gepleit voor een integrale hervorming van de woningmarkt. Dus kijken naar de koop- en de huurmarkt en ervoor zorgen dat die beter op elkaar aansluiten. Dat dit zal leiden tot aanpassingen spreekt voor zich. Vertrouwen en waardebehoud van de woningmarkt moeten daarin uitgangspunten zijn. Daarin past dus niet een eenzijdige discussie over afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We zullen de woningmarkt in z’n totaliteit onder de loep moeten nemen en voor eventuele aanpassingen ook ruim de tijd moeten nemen.’

Starters
Volgens de NVM is het momenteel juist interessant voor starters om een huis te kopen. Er zijn diverse stimuleringsregelingen en de rentestand is vooralsnog aantrekkelijk. NVM-woordvoerder Roeland Kimman denkt dat starters niet te lang moeten wachten. ‘Vooral als het economisch zo door blijft gaan, is wachten niet erg handig. Vooral de onderkant van de markt gaat op dit moment behoorlijk snel en zijn prijsstijgingen te verwachten.’ Daarbij raken de subsidiepotjes snel leeg.

De Open Huizen Dag wordt twee keer per jaar georganiseerd. De volgende landelijke NVM Open Huizen Dag is zaterdag 9 oktober 2010
In de tussentijd houden verkopers van Woonregisseurs iedere zondag open huis van 13-15 uur, kijk hier

dinsdag 23 maart 2010

Let op de courtage van uw makelaar

Weet u of uw makelaar in of exclusief BTW rekent?

Hoofdregel is: De courtage is inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In de opdracht tot dienstverlening worden de door opdrachtgever en makelaar gemaakte afspraken vastgelegd. In de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM (tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis) is hierover het volgende opgenomen:

Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening. Het bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening. De makelaar dient het uiteindelijke persoonlijk aanbod schriftelijk vast te leggen in een opdrachtformulier (art. 3 lid 1, 2 en 3).

In de Wet op de omzetbelasting 1968 is een verbod opgenomen om aan anderen dan ondernemers goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen, dat de omzetbelasting niet in de prijs zou zijn begrepen (art. 38 Wet OB).

Het doel van art. 38 Wet OB:
- de verplichting is in het belang van de consument. De consument weet waar hij aan toe is.
- de concurrentieverhoudingen zijn gediend bij uniformiteit.

Indien een ondernemer het verbod overtreedt kan hij worden gestraft met een geldboete van
€ 7.600,- (art. 42 Wet OB).

Het uitgangspunt van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM is dat de courtage inclusief BTW is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het anders overeenkomen, een courtage exclusief BTW, is niet uitgesloten in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM.

vrijdag 12 maart 2010

WOZ bezwaar? Nu kan het nog.

Bekijk uw WOZ-beschikking 2010 kritisch
De WOZ-beschikking voor het jaar 2010 is inmiddels afgegeven door de Gemeente. De WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Bekijk uw WOZ-waarde 2010 kritisch, zodat u waar nodig, tijdig bezwaar kunt maken.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor:- de inkomstenbelasting voor de bepaling van het eigenwoningforfait respectievelijk het vaststellen van waarden van Box-3 woningen;
- het bepalen van de afschrijving van onroerende zaken die worden gebruikt door ondernemingen;
- de gemeentelijke onroerendzaakbelasting; en
- de waterschapsheffingen.

Voor de WOZ-waarde 2010 wordt het waardepeil van het object per 1 januari 2009 gebruikt. Let op: mede door de crisis kan de WOZ-waarde te hoog zijn vastgesteld.
Ga na of de Gemeente de WOZ-waarde van uw pand(en) correct heeft vastgesteld.

Bezwaar maken
Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-beschikking dient u dit binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking te doen. Het is niet mogelijk om de WOZ-waarde op een later tijdstip alsnog ter discussie te stellen. Om te beoordelen of een WOZ-waarde niet te hoog is, kunt u o.a. gebruik maken van:
- Het kosteloos bij de gemeente op te vragen taxatierapport;
- Een ander recent taxatierapport;
- De gemiddelde koopsom van woningen in de omgeving, te vinden via de volgende internetsite van het Kadaster: www.vindjeeigenhuis.nl;
- De aankoopprijs van de woning (mits vanaf januari 1995) te indexeren met de Prijsindex bestaande woningen (te vinden via www.kadaster.nl, onderdeel ‘waarde berekenen’ met als peildatum januari 2009);
- De verzamelde rechtspraak op de volgende internetsites: www.eigenhuis.nl

Wet waardering onroerende zaken
Het maken van bezwaar is slechts mogelijk wanneer de afwijking tussen de WOZ-waarde en de naar uw mening juiste waarde, groter is dan een bepaalde toegestane marge. De toegestane marge is afhankelijk van de WOZ-waarde van een pand.

dinsdag 16 februari 2010

Gelukkig kunnen we alles zelf nog!

Senioren willen vooral prettig wonen. Met zorg op maat als dat nodig is. De ouderen van nu hebben een zeer uitgesproken voorkeur om zelfstandig te blijven.
Als second-best oplossing wordt verhuizen naar een appartement gezien, al dan niet in een (kleinschalig) seniorencomplex. De voorkeuren van ouderen in wonen en zorg zijn de afgelopen decennia veranderd. Welke voorkeuren hebben senioren nu zelf voor hun wooncarrière? En aan welke diensten en zorg hebben zij behoefte en wat betekent dat voor de manier waarop zorg verzekerd wordt? USP Marketing Consultancy heeft in samenwerking met DIA Advisering & Management eind 2009 een onderzoek uitgevoerd onder senioren. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

* Senioren zullen in de toekomst nog langer zelfstandig blijven wonen, ook bij een toegenomen zorgvraag. Dan is er de voorkeur voor zelfstandig wonen in een appartementen- of seniorencomplex, liever dan in het verzorgings- of verpleeghuis. Binnen twintig jaar zal nog maar 1 op de 25 van de 65-plussers intramuraal wonen.

* In de nieuwbouwopgave voor de komende jaren is het verstandig meer aandacht aan de woonwensen van ouderen te besteden. In de komende 30 jaar neemt het aantal 65-plussers met 1,5 miljoen mensen toe. Belangrijke aandachtspunten in die bouwopgave zijn: toegankelijke appartementen, substantieel aandeel huurwoningen, betaalbaarheid, beperkte schaal van het aantal woningen per complex en kleinschalige intramurale woonzorg.

* Woon- en zorgaanbieders moeten meer aandacht besteden aan het aanbod van diensten en zorg in een wijk als daar veel senioren (komen te) wonen. Het diensten- en zorgaanbod in wooncomplexen met veel senioren dient veel meer aandacht te krijgen. De economische betekenis van de vraag naar diensten wordt nog sterk onderschat. Zowel in de wijk als in wooncomplexen moeten woon- en zorgaanbieders veel beter bereikbare, vaste aanspreekpunten inbedden. Daarmee kan het economisch draagvlak voor de infrastructuur van diensten en zorg aanzienlijk worden versterkt.

* De voorlichting over welke AWBZ-zorg beschikbaar is (zorgzwaartepakketten, volledig pakket thuis of intramurale woonzorg), behoeft dringend verbetering en meer bekendheid onder ouderen. Daarnaast dienen ouderen een grotere keuzevrijheid in de vorm van de verzekeringsaanspraken te krijgen. Zij moeten zelf kunnen beslissen of de zorg in natura of in geld wordt verstrekt en niet de verzekeraar. De contracteerplicht die de verzekeraars met de zorgaanbieders hebben, stimuleert tot intramuraal wonen en is een rem op de verbreding van de zorg thuis. De vraag van de klanten/cliënten zelf staat nog steeds onvoldoende centraal.

Bron: USP Marketing Consultancy BV

dinsdag 26 januari 2010

Marktaandeel huizensites: Funda onbedreigd aan kop


TILBURG - De strijd tussen de Nederlandse huizensites lijkt beslist. Na jaren van verwoede strijd blijkt Funda haar voorsprong op de concurrenten behouden te hebben: al meer dan een jaar verloopt zes van de tien zoekacties via deze website. De drie belangrijkste concurrenten behielden of verstevigden hun positie, maar blijven wel op grote afstand van Funda. De overige website leiden een marginaal bestaan.

Dat blijkt uit onderzoek van de website woonnieuws.nl, dat jaarlijks een lijst van de twintig meest gebruikte huizensites publiceert. De tweede website van Nederland is jaap.nl, gevolgd door huizenzoeker.nl en huislijn.nl. Alle andere huizensites opereren in de marge.

De cijfers tonen aan dat vernieuwing noodzakelijk is om mee te blijven doen. Sites die veel verbetering hebben doorgevoerd, zoals miljoenhuizen.nl, jaap.nl en zuka.nl, groeiden. Sites die niet innoveren zien hun marktaandeel afnemen. Vooral de sites zoekallehuizen.nl en moviq.nl, beiden eigendom van de Rabobank, verloren fors terrein. Gezamenlijk leverden ze 4% in.

Ten opzichte van de lijst van vorig jaar ontbreekt brixter.nl, een kortstondig initiatief van de Telegraaf Media Groep. Dit initiatief vond geen aansluiting bij de markt. Een deel van de site is inmiddels opgegaan in jaap.nl. Ook voor dimo.nl dreigde het doek te vallen, maar de site heeft een doorstart gemaakt.

Uit de lijst valt verder op te maken dat makelaarsformules niet in staat zijn om zelfstandig een succesvolle huizensite op te zetten. Hypodomus, Garantiemakelaars, ERA, VBO en RE-Max zagen allen hun aandeel verder slinken. Ook de gespecialiseerde nieuwbouwsites deden het niet goed. Hun gezamenlijke marktaandeel blijkt het afgelopen jaar gekrompen.

Na jaren van felle strijd en rechtzaken rondom huizensites, verwacht Woonnieuws.nl in 2010 geen spectaculaire ontwikkelingen meer. De strijd om de tweede site van Nederland zal gaan tussen jaap.nl en het relatief nieuwe huizenzoeker.nl, dat in 2008 een stevige positie heeft veroverd. Verder kan de aangekondigde komst van Google op de huizenzoekmarkt nog verandering brengen, maar de impact daarvan lijkt voor het komend jaar nog beperkt.De verliezende sites zoals zoekallehuizen.nl, moviq.nl en dimo.nl zullen volgens woonnieuws.nl langzaam decimeren of verdwijnen.

Bron: Woonnieuws.nl De complete lijst van huizensites is te lezen op woonnieuws.nl.

vrijdag 15 januari 2010

Is jouw VvE al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Inschrijfplicht VvE bij Kamer van Koophandel

Bestuurders van VvE's kunnen persoonlijk worden aangesproken als de vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister. Boetes zijn hoog.

Ruim 37.000 VvE's geregistreerd
Begin 2010 hebben ruim 37.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE's) zich geregistreerd in het Handelsregister. Dit is circa 31% van de ongeveer 118.000 VvE's in Nederland.
Dit perentage is laag omdat nog niet alle VvE's een brief hebben ontvangen. Zo'n 30.000 VvE's ontvangen begin 2010 alsnog een brief met het verzoek zich in te schrijven. Daarna ontvangen alle VvE's die zich niet hebben ingeschreven nog een herinnering.


Een aantal vragen en antwoorden rondom de inschrijfplicht van de Vereniging van Eigenaren (bron: Eigen Huis)

Moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)?

Ja, vanaf 1 juli 2008 hebben alle VvE's de wettelijke verplichting om zich in te schrijven in het handelsregister bij de KvK.

Wat gebeurt er als de VvE zich niet inschrijft bij de Kamer van Koophandel?
Tot en met 31 december 2009 hebben VvE's de tijd om aan hun inschrijvingsplicht te voldoen. Als na deze datum niet aan deze plicht is voldaan, is de VvE in overtreding en kan een geldboete van maximaal € 16.750 worden opgelegd of een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden. De verwachting is dat banken VvE's om een uittreksel uit het handelsregister zullen vragen als de VvE bijvoorbeeld een bankrekening wil openen of de tekeningsbevoegdheid wil wijzigen.
Wat geldt er voor een VvE die wordt opgericht na 1 juli 2008?
Een VvE die wordt opgericht na 1 juli 2008 is direct inschrijfplichtig. Voor deze VvE's geldt dus niet de inschrijftermijn zoals genoemd in bovenstaande vraag.

Waarom moet een VvE zich inschrijven in het handelsregister?
De wetgever wil dat het handelsregister een zo compleet mogelijk overzicht biedt van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Een VvE is een rechtspersoon. Een VvE behartigt de belangen van de gezamenlijke appartementseigenaren en neemt deel aan het economisch verkeer. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen. Zo is de notaris bij verkoop van een appartement verplicht financiële gegevens bij het bestuur op te vragen. Vaak is moeilijk te achterhalen wie de bestuurders zijn. Door de verplichte inschrijving van VvE's (waaronder het bestuur) wordt dit gemakkelijker.

Hoe schrijf ik een VvE in bij de Kamer van Koophandel (KvK)?
VvE's die bij het Kadaster staan ingeschreven, worden naar verwachting vanaf maart 2009 door de KvK benaderd. Wordt uw VvE niet benaderd, neem dan zelf contact op met de KvK in uw regio. De VvE kan overigens bij elke KvK worden ingeschreven.

Wie moet de VvE inschrijven?
Het bestuur van de VvE is verplicht de VvE in te schrijven en wijzigingen door te geven.

Welke gegevens moeten worden ingeschreven?
De officiële naam van de VvE (opgenomen in de splitsingsakte)
Het post- en bezoekadres
De datum van oprichting van de VvE
De persoonlijke gegevens van iedere bestuurder, de datum waarop hij/zij in en uit functie is getreden en zijn/haar bevoegdheid de VvE alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen.
Welke gegevens kunnen worden ingeschreven?
Gegevens over gevolmachtigden: persoonlijke gegevens van de gevolmachtigde en inhoud van de volmacht.

Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?

Ja, voor de inschrijving in het handelsregister moet de VvE een jaarlijkse bijdrage betalen. Deze heffing is door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Een VvE moet hetzelfde betalen als een 'gewone' vereniging, namelijk € 26,14 euro per jaar (prijspeil 2009).
Het bestuur van de VvE is gewisseld. Moet dat worden ingeschreven? Binnen welke termijn?
Ja, deze wijziging moet bij de Kamer van Koophandel worden gemeld. Dit moet binnen één week nadat de bestuurderswisseling heeft plaatsgevonden.


Wat kan ik doen als de VvE niet is/wordt ingeschreven?
Een appartementseigenaar kan niet zelf de VvE laten inschrijven. Alleen het bestuur is daartoe bevoegd. Eventueel kan de Kamer van Koophandel (KvK) ambtshalve tot inschrijving overgaan als er voldoende gegevens over de VvE bekend zijn. De KvK zal een inschrijving van een onbevoegde weigeren. Wel is de bestuurder aansprakelijk voor het niet naar behoren uitvoeren van zijn taak.

donderdag 14 januari 2010

Vers van de pers! Woningmarktcijfers 4e kwartaal

Onderstaand de woningmarktcijfers gemiddeld voor Nederland van de NVM.
Voor ons van belang zijn natuurlijk de regionale cijfers.
Daaruit blijkt dat in Brabant Noordoost de prijzen t.o.v. het vorige kwartaal met 1,7% gedaald zijn en t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zelfs 3,6 %.
T.o.v. 1,5 jaar geleden zijn de prijzen in Brabant Noordoost zelfs met 6,7% gedaald.

Bron: NVM

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal
14.1.2010

Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger. Dure segment blijft moeizaam. Voor 2010 prognose: geen prijsstijging.
In het vierde kwartaal van 2009 zijn 4,8 procent meer woningen verkocht dan in het voorgaande kwartaal. In totaal werden bijna 34.000 woningen verkocht door NVM- en niet NVM-makelaars. De prijs van de gemiddelde woning is eveneens licht gestegen met 0,4 procent en bedraagt 228.000 euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2009, die vandaag is gepresenteerd.

De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

Licht herstel
De stijging van het aantal verkopen in het vierde kwartaal met 4,8 procent is vooral toe te schrijven aan de sterk toegenomen verkoop van appartementen. Ook zijn er wat meer grotere, dure woningen verkocht.
NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘Daarmee lijkt de woningmarkt langzaam op te krabbelen na een moeizaam jaar. Maar we zijn nog lang niet terug op het niveau van 2008, waarin het aantal transacties af nam van ruim 182.000 verkochte huizen in 2008 naar een totaal aantal van ongeveer 125.000 woningen in 2009.’
Met een lichte prijsstijging in het vierde kwartaal van 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, is de gevreesde prijzenval in 2009 al met al redelijk binnen de perken gebleven.
Hukker: ‘De prijsdaling voor 2009 is uitgekomen op 2 procent, terwijl we op 5 procent hadden gerekend. Voor de koper is dit prima, want voor 2 procent minder kosten heeft hij bovendien meer waar voor zijn geld . En voor verkopers valt het verlies mee.
De gevoelstemperatuur van de prijsdaling was in 2009 blijkbaar groter dan de daadwerkelijke prijsdaling.’

15 procent meer verkopen in 2010
Voor 2010 rekent de NVM op een verdere stabilisering van de markt. Hukker: ‘We verwachten voor 2010 een herstel van het aantal transacties op een niveau dat 15 procent hoger ligt dan 2009. Dat zijn zo’n 140.000 transacties in 2010. Dat is op zich hoopgevend, maar vergeleken met het hoogtepunt van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2006 (toen er 215.000 transacties plaatsvonden) ligt het aantal transacties dan nog wel ruim 30 procent lager.’

De NVM verwacht voor 2010 een stabilisatie van de prijs. Sinds de financiële crisis in september 2008 zijn de huizenprijzen met 5,6% gedaald. Hukker: ‘Voor 2010 verwachten we een neutraal prijsniveau. Geen al te grote schommelingen meer. Dat is op zich goed voor het vertrouwen in de markt. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat met name in het hogere segment nog veel woningen te koop staan en daar nog prijscorrecties voor de hand liggen.

Er staan op dit moment totaal bijna 175.000 koopwoningen te koop. Daarvan staat bijna 30 procent langer dan 1 jaar te koop. Hukker: ‘We kunnen echt spreken van een kopersmarkt. Veel kopers blijven de markt aftasten. De huizenverkopers kunnen daar soms maar moeilijk aan wennen en blijven vaak te lang vasthouden aan de vraagprijs. Ze hopen dat het prijsniveau op korte termijn weer terugkeert op het oude niveau, maar die verwachting is niet realistisch. Wat we zien, is dat scherp geprijsde woningen sneller worden verkocht.’
De looptijd van het aanbod is in het vierde kwartaal van 2009 verder gestegen tot gemiddeld 213 dagen.

Regionale verschillen goed zichtbaar
Ook in het vierde kwartaal van 2009 zijn de verschillen tussen de regio’s goed zichtbaar. De regio’s laten uitschieters naar boven en beneden zien. Zo zijn de prijzen in de Zeeuwse regio en Amsterdam sterk gestegen, met respectievelijk 5,3% en 3,9%. Almere en Eindhoven lieten een prijsdaling zien van respectievelijk -7,2% en -4%. De prijs van de gemiddelde verkochte woning is in het vierde kwartaal van 2009 in bijna alle regio’s gedaald. Alleen in Zuid-Limburg en Den Haag zijn de woningprijzen gestegen. De grootste dalingen waren in Almere, Eindhoven en Zutphen, respectievelijk -9,9%, -7,2% en -5,6%.

Meer informatie en interessante statistieken: http://ow.ly/Wlxv

woensdag 6 januari 2010

Fiscale veranderingen voor eigen woningbezitters per 2010

(Bron: Eigenhuis)

In 2010 wijzigen een aantal belastingregels voor kopers of bezitters van een eigen woning. Vereniging Eigen Huis heeft de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij gezet. Het betreft veranderingen in de inkomstenbelasting, het successierecht, de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (btw).
InkomstenbelastingDe belangrijkste wijziging in de inkomstenbelasting is dat de bijleenregeling is vereenvoudigd. Met name voor mensen die met de bijleenregeling en de goedkoperwonenregeling te maken hebben, is deze vereenvoudiging van belang. Lees meer over de
wijziging in de bijleenregeling
Tijdelijke verhuur oude woning eenvoudigerVerder kunt u uw te koop staande woning nu makkelijker tijdelijk verhuren. Gedurende de periode dat u de woning verhuurt, valt deze in box 3 en heeft u geen recht op renteaftrek. Mocht de woning echter daarna weer leeg in de verkoop komen, dan kunt u onder omstandigheden weer renteaftrek claimen. Dat is het geval als u op grond van de oorspronkelijke verhuisregeling en de bijbehorende termijnen nog recht zou hebben op renteaftrek. Lees meer in het dossier Tijdelijke verhuur
SuccessierechtIn het successierecht is er dit jaar veel gewijzigd. Zo zijn de tarieven over het algemeen lager en zijn er ook minder tariefschijven. De meeste vrijstellingen zijn verhoogd. Er verandert met name veel voor ongehuwd samenwonenden en meerrelaties. Daarnaast worden sommige vruchtgebruiksituaties minder gunstig behandeld als onder het oude successierecht. Tarieven successie- en schenkingsrecht omlaag
OverdrachtsbelastingDe vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van rijksmonumenten die vanaf 1 mei 2009 ook voor particulieren gold (en daarvoor alleen voor rechtspersonen), vervalt per 1 januari 2010. Zowel particulieren als rechtspersonen betalen dus per 1 januari 2010 overdrachtsbelasting bij de verkrijging van monumenten. De vrijstelling wordt vervangen door zogenaamde doelgerichte subsidies. Als hier meer over bekend is, dan zullen wij u daarover informeren.
Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aankoop monumentenpand vervalt
Omzetbelasting (btw)Het schilderen en stukadoren van woningen van twee jaar of ouder wordt goedkoper. Het btw-tarief voor deze werkzaamheden is verlaagd van 19% naar 6%. Voorheen gold dit lage btw-tarief alleen voor schilder- en stukadoorswerkzaamheden aan woningen ouder dan 15 jaar. Daarnaast vallen isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar vaak onder het lage btw-tarief. Lees meer over de verlaagde btw voor isolatiewerkzaamheden